Tesis Senedi

BÖLÜM I

Kuruluş ve Amaç

Vakfın Adı

 

Madde 1- Vakfın adı “DEVLET METEOROLOJİ İSLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ MENSUPLARI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI” olup kısaltılmış adı MET-VAK dır.

 

Vakfın Merkezi

 

Madde 2- Vakfın merkezi Ankara’dadır.

Adresi: Kütükçü Ali Bey Caddesi Gülal Sokak 1/3 06120 Kalaba-ANKARA’dır

Yönetim Kurulu; Vakfın adresini değiştirebilir. Gerektiğinde yasal izinler alınmak suretiyle yurt içinde şubeler açabilir.

 

Vakfın Mal Varlığı

 

Madde 3- Vakfın kuruluş mal varlığı 296.000.000.TL’dir.

 

Tanımlar

 

Madde 4-Bu vakıf senedinde geçen tanımlardan;

Vakıf (MET-VAK)           : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Mensupları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını,

Genel Müdürlük (DMİ) : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve Taşra Teşkilatını,

Üye                                : DMİ Mensupları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının üyeliğini,

Yönetmelik                    : Bu vakıf senedindeki hükümleri açıklamak için yönetim kurulunca hazırlanacak yönetmelikleri, ifade eder.

 

Vakfın Amacı ve Konusu

 

Madde 5- Vakıf, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı gerçekleştirmek için;

 

a)Üyelerden emekli ve malulen emekli olanlara ve ölenlerin kanuni mirasçılarına, bu vakıf senedinde yazılı hükümler  gereğince yardımda bulunmak,

b)Vakıf imkânları ölçüsünde üyelerin mesken ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerekli her türlü girişimlerde bulunmak, üyelerine uygun şartlarda mesken kredisi açmak,

c)Üyelerine vakfın imkânları ölçüsünde, uygun şartlarda kredi vermek,

d)Mevcut imkânlar ölçüsünde üyelerin ve ailesi fertlerinin bir ücret karşılığında, istirahatlarını temin etmek için münasip yerlerde dinlenme tesisleri, huzur evleri kurmak, kiralamak veya mevcut tesislerle anlaşmalar yapmak, isletmek  veya islettirmek,

e)Vakfın gelirlerini artırmak ve üyelerinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için ticari, iktisadi, sosyal isletmeler ile bu amaçla şirketler ve kooperatifler kurmak veya mevcutlara ortak olmak,

f)Üyelerin ve çocuklarının eğitimi için her türlü girişimlerde bulunmak, burs vermek, sportif faaliyetlerde bulunmak, yurt ve spor tesisleri gibi imkân sağlamak,

g)Tabii afetlere maruz kalan veya kaza geçiren üye ve aile fertlerine maddi ve manevi yardımda bulunmak,

h)Meteorolojinin tanıtımı ve geliştirilmesi için eğitim ve araştırmalar yapmak,

i)Mesleki eğitim ve genel kültür konularında dergi, broşür, kitap v.b. eserleri basmak ve yayınlamak,

j)Amacı doğrultusunda kongre, konferans, seminer, kurs ve sergiler düzenlemek,

faaliyetlerinde bulunulur.

BÖLÜM II

ÜYELİK İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Üyelik

 

Madde 6- DMI Merkez ve taşra teşkilatı mensuplarından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi emekli veya çalışmakta olan personel (4A-4B-4C kadrosunda olanlar dâhil) Vakfa üye olabilir.

 

Üye Olmanın Şartları

 

Madde 7- Vakfa üye olmak isteyenler tarafından şekli ve esasları yönetmelikle tespit edilecek. Vakfa giriş dilekçe ve formunun imzalanıp vakıf yönetim kuruluna verilmesinden itibaren, yönetim kurulunca en geç 1 (bir) ay içerisinde verilecek üyeliğe kabul kararının kendilerine tebliğinden itibaren giriş ödentisini ödemeleri şartıyla kesinleşir. Bu tarihten itibaren üyelik hak ve yükümlülüğü baslar. Bu durum ilgilinin beyan ettiği adresine yazıyla tebliğ edilir.

 

Üyeliğin Sona Ermesi

 

Madde 8- Aşağıdaki hallerde üyelik sona erer.

a) Üyenin istifası veya ölümü,

b) Üyelik ödentisini bir takvim yılı içersinde 4 ay ödemeyenler,

c) Vakıftan menfaat sağlamak amacıyla, vakfa yanlış beyanda bulunanlar,

d) Vakıf ve vakıf iştiraklerindeki görevini kötüye kullandığı mahkeme kararı ile sabit olanlar.

 

Üyeliğin Geçici Olarak Durması

 

Madde 9-Askerlik ve ücretsiz izin nedeniyle geçici olarak Genel Müdürlükteki görevine devam edemeyenlerin aylık ödenti yükümlülükleri bu halleri devam ettiği sürece durur. Süre sonunda göreve başladıktan altı ay içerisinde geçmiş ödentilerini defaten Vakfa ödeyenlerin duran süreleri Vakıf üyeliğinde geçmiş sayılır.

 

DMİ Genel Müdürlüğündeki Görevinden Ayrılan Üyelerin Durumu

 

Madde 10- a) Genel Müdürlükteki görevi devam ettiği halde, Vakıftaki üyeliği 3 yılı doldurmadan Vakıf üyeliğinden istifa edenlere birikmiş paraları ödenmez.

b) Vakıf üyeleri, DMİ Genel Müdürlüğündeki görevlerinden ayrılmaları veya emekli olmaları halinde isterlerse üyeliklerini devam ettirebilirler.

 

Üyelerin Hak ve Menfaatlerinin Devir Edilemeyeceği

 

Madde 11-Üyeler, üyelikten mütevellit iktisap ettikleri veya edecekleri hak ve menfaatleri herhangi bir suretle başkasına devir, temlik veya başkası lehine takyit edemezler.

 

Üyeliği Sona Erenlerin Vakfa Borçları

 

Madde 12- Her ne şekilde olursa olsun vakıftaki üyeliği sona erenlerin, vakfa olan tüm borçları muacceli yet kesbedir. Borç miktarı, varsa vakıftaki alacaklarından mahsup edilir.

 

BÖLÜM III

Vakfın Organları

Organlar

 

Madde 13-Vakfın organları şunlardır;

1-Genel Kurul,

2-Yönetim Kurulu,

3-Denetleme Kurulu,

 

Genel Kurul

 

Madde 14-Genel Kurul Vakfın en yetkili organı olup, bu senette yazılı hükümlere göre,

a) Görevdeki DMİ Genel Müdüründen,

b) Vakıf üyeleri tarafından seçilen delegelerden,

c) Kurucu üyelerden,

d) Görev basındaki Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinden teşekkül eder.

 

Delege Seçimi

 

Madde 15- Vakfın bütün üyeleri delege seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

 

Genel Müdürlük merkezi ile taşrada her Bölge Müdürlükleri ayrı birer seçim bölgesidir. Herhangi bir seçim bölgesinde bulunan ve o tarihte üye olan her 10 kişi için bir delege seçilir. Bir seçim bölgesinde üye sayısı (10)’dan dan az olduğu takdirde o Bölge seçilecek bir üye tarafından temsil edilir. Genel Müdürlükten ayrılan vakıf üyeleri görev yaptığı yerin bağlı olduğu Bölge Müdürlüklerinde delege seçimlerine katılabilir.

Üyeler delege seçiminde vekâleten oy kullanabilirler. Her üye en fazla bir üye için oy kullanabilir.

Delegeler 2 yıl süre için seçilirler. Her seçim bölgesinde asıl delege sayısı kadar yedek delege seçilir.

 

Genel Kurul Toplantıları

 

Madde 16- Olağan Genel Kurul her iki yılda bir Haziran ayı içinde toplanır. Genel Kurul ayrıca;

a)Vakıf Yönetim Kurulu kararı,

b)Genel Kurul delegelerinin 1/3’ ünün yazılı başvurusu,

c)Vakıf Denetleme Kurulu üyelerinin çoğunluğunun yazılı talepleri üzerine,

Olağanüstü toplanır.

 

Çağrı Usulü

 

Madde 17-Genel Kurul için Yönetim Kurulu

a)Olağan Genel Kurul için hazırlayacağı çalışma raporu ile bilançoyu,

b)Olağanüstü Kurul için toplantı gerekçesini,

c)Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarının gün, saat, yeri ve gündemini, Toplantıdan en az on beş gün evvel delegelere duyurur.

Genel Kurul toplantılarının gündemi ile tarihi, yeri, saati toplantı tarihinden en az on beş gün evvel günlük gazetelerden birinde ilan edilir.

 

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

 

Madde 18- Genel Kurul toplantılarının yapılabilmesi için, delegelerin salt çoğunluğunun toplantıda bulunması şarttır. Bu çoğunluk olmadığı takdirde, ikinci toplantı takip eden 10 (on) gün içerisinde aynı yer ve saatte salt çoğunluk aranmadan yapılır.

Kararlar toplantıda bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Genel Kurulda gerek her kurucu üye ve gerekse seçimle gelen delegelerin bir oy hakki mevcuttur. Ayrıca vekâleten de bir oy kullanabilirler. Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür, ancak mevcut delegelerin 1/10 unun teklif ettiği hususlar Genel Kurul kararı ile gündeme alınabilir.

Vakfın gayesine uygun olmak şartı ile Vakfın senedinin tadili veya Vakfın feshi ve tasfiyesine karar verebilmesi için Genel Kurul üyelerinin ¾ ünün Genel Kurulda hazır bulunması ve karar vermiş olmaları şarttır.

 

Toplantı Açılısı ve Yöntemi

 

Madde 19- Delegeler, tespit edilen gün, saat ve yerde toplanarak Genel Kurulu teşkil ederler. Toplantıdan önce delegeler, Yönetim Kurulunca hazırlanan listedeki adlarının hizasını imza ettikten sonra toplantı yerine geçerler. Toplantıya katılanların sayısı bu liste üzerinden tespit edilerek bir tutanağa bağlanır. Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılış yapıldıktan sonra Genel Kurulu yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve iki kâtip seçilir.

 

Başkanlık Divaninin Görevleri Şunlardır

a)Toplantıya ait formalitelerin Vakıf senedi hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceler.

b)Çoğunluğun mevcut ve formalitelerin tamam olduğunun anlaşılması halinde keyfiyet hazır olanlara bildirilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçilir.

c)Genel Kurulca yapılacak seçimleri tasnif ve sonuçlarını ilan eder.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

 

Madde 20- Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır;

a)Vakıf hesaplarını, bilançosunu, Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarını incelemek ve kurulların ibrası hakkında karar vermek,

b)Vakıf bütçesini görüşerek karara bağlamak,

c)Yönetim ve Denetim Kurulunu gizli oyla seçmek,

d)Vakıf senedinde değişiklik yapmak,

e)Vakfın feshi veya tasfiyesine karar vermek,

f)Gereği halinde vakfın amacını gerçekleştirmek için, teklif edilen yeni faaliyet alanlarını tespit etmek,

g)Her türlü kredi ve yardım limitleri ile üye aidatlarını tespit etmek,

h)Vakıfta teşkil edilecek birimler ile buralarda çalıştırılacak personelin kadro, unvan ve sayısını tespit etmek,

ı)Vakfın her türlü çalışma usul ve esasları ile yardım kredisi v.s. yönetmeliklerini görüşüp karara bağlamak,

j)Yönetim Kurulunca getirilen diğer konuları görüşüp, karara bağlamak.

 

Yönetim Kurulu

 

Madde 21- Vakfın her türlü işlemleri 5 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Genel Kurulca Yönetim Kurulu üyeleri, 2 yıl için, delegeler arasından gizli oyla seçilir.

Genel Kurulda en çok oy alan 10 adaydan ilk 5’i asil, diğer 5’i ise Yönetim Kurulu yedek üyesi olur.

Oyların eşitliği halinde kur’a çekilir ve bu durum bir tutanakla belgelendirilir.

 

Yönetim Kurulu Toplantı ve Kararları

 

Madde 22- Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi aralarında bir başkan, bir başkan vekili, bir muhasip seçer. Yönetim Kurulu, Başkanın veya Yönetim Kurulu üyelerinin üçünün isteği ile toplanır. Toplantının geçerli olabilmesi için, çoğunluğunun bulunması şarttır. Kararlar, üye tam sayısının çoğunluğu ile verilir. Toplantılar ayda en az bir defa yapılır.

Yönetim Kurulu üye sayısı 3’den aşağı düştüğü takdirde, Yönetim Kurulu kararı ile eski üyelerin kalan süresini doldurmak için yeni üyeler seçilmek üzere Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Bir yıl içinde özürsüz olarak, 3 defa toplantıya iştirak etmeyen üyelerin görevleri sona erer.

Vakfı yüküm altına sokan her türlü sözleşmeler, Başkan ve Yönetim Kurulunca yeteri kadar görevlendirilecek üyelerden bir Yönetim Kurulu üyesinin de imzasıyla müştereken imzalanır. Bunların dışında kalan işlerin yürütülmesi için Vakıf namına yetkili olacakları Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunur.

Bankalarla yapılacak çek, senet… gibi akçalı işlemlerde çift imza esası uygulanır.

Toplantı tutanakları toplantıya katılanlar tarafından imzalanarak noterce onaylanmış karar defterine yazılır. 

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

Madde 23- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Genel Kurul kararı ile bağış, satın alma veya diğer yollarla her türlü müstakil veya hisseli gayrimenkul almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, gerektiğinde gayrimenkuller üzerinde kat mülkiyeti, kat irtifakı, ipotek, irtifak, intifa, şufa, vefa, iştira haklarını tesis ve terkin etmek, bankalar ve diğer kredi kuruluşlarından kredi almak, kredi ile ilgili işlemleri yapmak ve gereken teminatları vermek,

b)Vakfın mallarını, menkul ve gayrimenkul kıymetlerini nemalandırmak, gelirlerini tahsil etmek, bu konuda gereken her türlü harcamaları yapmak veya kendi sorumlulukları altında görevlendirecekleri kimselere yaptırmak,

c)Vakıf işlerinin yürütülmesi amacı ile kendi sorumluluğu altında olmak üzere vakıf personel kadrosuna tayin etmek, her türlü atamayı yapmak, göreve son vermek ve personelin görev yerini değiştirmek, Vakıf davalarını ve hukuki işlemlerini gördürmek üzere gerektiğinde avukat tutmak ve Vakfı temsil etmek üzere vekâlet vermek veya azletmek,

d)Vakfın gelir ve gider bütçesini hazırlamak, Genel Kurula sunmak ve yürütmek,

e)Vakfa bağlı kuruluşların yöneticilerine gerekli ihtiyaçları göz önüne alarak satın alma ve sarf yetkisi vermek,

f)Vakfın amaçlarını kapsayan ve lüzum görülen konularda yönetmelikler düzenlemek, bunları usulüne göre uygulamak,

g)Üyelerin dinlenme ve spor ihtiyaçlarını temin etmek, kamp, huzur evi, misafirhane lokal ve pansiyonlar inşa ettirmek, satın almak, kiralamak veya mevcut bir tesisle anlaşma yapmak, işletmek, işlettirmek,

h)Vakıftan üyenin çıkarılmasına karar vermek,

i)Vakfın bütçe imkânları ölçüsünde Genel Kurul toplantılarına Vakıf Merkezi dışından katılacak üyelere ödenecek yolluk miktarını tespit etmek,

j)Genel Kurulca verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Denetleme Kurulu

 

Madde 24- Denetleme Kurulu Genel Kurulca delegeler arasından 2 yıl için gizli oyla seçilerek 3 üyeden oluşur.

Genel Kurulda en çok oy alan 6 adaydan ilk 3’ü asil, diğer 3’ü ise yedek üye olur. Oyların eşitliği halinde kura çekilir ve bu durum bir tutanakla belgelendirilir. Denetleme Kurulu ilk toplantısında kendi aralarından bir başkan seçer. Toplantılar başkanın çağrısı üzerine yapılır.

 

Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

Madde 25- Denetleme Kurulu Üyeleri, bu vakıf senedi ile ilgili Kanun hükümlerinin ve Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirket denetçilerine verdiği görevleri yapmakla yükümlüdür ve aksine davranışlardan dolayı aynı hükümlere göre sorumludurlar. Denetçiler 4 ayda bir defa Yönetim Kuruluna rapor verirler. Her yıl Vakfın işlemleri, mali durumu vs. hususları hakkında bilanço çıkarıldıktan sonra bir rapor düzenlemekle yükümlüdürler. Ayrıca denetçiler son 2 yıllık faaliyet sonuçları hakkında düzenleyecekleri raporu da Genel Kurula tevdi edilmek için Genel Kurul tarihinden en az 15 gün önce Yönetim Kuruluna verirler.

Denetleme Kurulu üyesinin görevi sona erer. Yerine süresini doldurmak üzere yedeği çağrılır. Denetleme Kurulu, incelemeleri sırasında Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasının gerekli olduğu kanısına varırsa Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

 

BÖLÜM IV

Vakfın Kaynak ve Gelirleri

Vakfın Kaynağı

 

Madde 26 – Vakfın Kaynakları Şunlardır:

a) Kuruluş sermayesi,

b) Aylık ödenti,

Üyenin her mali yılbaşındaki emekli müktesebine esas brüt aylığının, (sosyal haklar ve tazminatlar ile vekâlet ücreti hariç) Genel Kurulca belirlenecek oranı nispetinde aylık ödenti alınır.

 

Vakfın Gelirleri

 

Madde 27- Vakfın gelirleri şunlardır:

a) Üyelerden alınan aylık ödentiler,

b) Vakfa yapılacak her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar,

c) Vakfın amacına uygun faaliyetlerden elde edilecek gelirler,

d) Vakıf isletmeleri, şirketleri ve iştirakleri ile vakıfça açılacak satış mağazaları ve tesislerinin gelirleri,

e) Vakıfça yüklenilecek mükellefiyetler karşılığı alınacak ivazlar,

f) Mevzuata uygun diğer gelirler.

 

BÖLÜM V

Vakıfça Yapılacak Yardım ve Verilecek Krediler

Yapılacak Sosyal Yardımlar

 

Madde 28- Yapılacak olan sosyal yardımlar:

a)      Emeklilik ve malulen emeklilik yardımı

Emeklilik yardımından, vakıftaki üyeliği 10 yılını dolduranlar yararlanırlar. Malulen emeklilikte ise bu süre aranmaz. Emeklilik ve malulen emeklilikte Emekli Sandığı Kanunu’nun koyduğu şartlar aranır.

b)      Diğer Yardımlar

Emeklilik süresini doldurmadan ölenler, yangın, sel, deprem ve tabi afetler ile kazaya maruz kalanlara, vakıf üyelerinin kendisine ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine sağlık yardımı gibi yardımlar yapılır.

 

Krediler

 

Madde 29-Vakıf üyelerinin temin edilecek kısa ve uzun vadeli (öğrenim, evlenme, afet, arsa ve mesken kredileri) krediler limiti, Genel Kurulca tespit edilir.

 

BÖLÜM VI

Çeşitli Hükümler

Veraset Beyannamesi

 

Madde 30- Üyeler, Vakıf senedi hükümlerine göre kendilerine verilmesi gereken tazminatlarının, ölümleri halinde kimlere ödeneceğine dair kendi el yazıları ile yazılmış beyannamelerini Vakfa verebilirler ve bunları değiştirebilirler.

Beyanname vermeden ölenlerin hakları veraset ilamındaki kanuni varislerine ödenir.

Hakların Düşmesi

 

Madde 31-Bu vakıf senedinde yazılı hakların Vakıfça ilgililerine usulünce tebliği halinde, tebliğ tarihinden başlayarak 3 yıl içerisinde hak sahiplerince istenmediği takdirde bu hakları düşer ve Vakfa kalır. 

 

Vakfın Süresi

 

Madde 32 - Vakıf süresiz devam eder.

 

Varlık ve Kaynakların Vakfa Ait Olması

 

Madde 33-Üyelerin vakfa ödedikleri aidat ve vakfın diğer varlıkları, Vakıf tüzel kişiliğinin mali olup bu senette yazılı hükümler dışında üyeler ve üçüncü şahıslar lehine bir hak doğurmaz.

 

Tutulacak Defterler

 

Madde 34- Vakfın ilgili organlarınca üye kayıt, demirbaş, karar defterleri ve muhasebe ile ilgili diğer defterler usulüne uygun olarak tutulur.

 

Yönetmelik

 

Madde 35-Vakfın çalışma usul ve esasları ile emeklilik, ölüm, kredi, sağlık yardımları ile diğer hususlar yönetmelikte düzenlenir.

 

Vakfın Feshi

 

Madde 36- Genel Kurul tarafından vakfın feshine karar verilmesi halinde vakfın mameleği ayni gaye ile kurulmuş bir vakfa devredilir.

 

Madde 37-Bu vakıf senedinde yer almayan hususlarda Vakıflar Kanunu ve Medeni Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

 

BÖLÜM VII

Geçici Hükümler ve Yürürlük

Geçici Madde 1- Bu Madde kaldırılmıştır.

 

Geçici Madde 2- Bu Madde kaldırılmıştır.

 

Geçici madde 3- Bu Madde kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

 

Madde 38- Bu Vakıf senedi hükümleri, tasdik ve tescil işlemlerinin tamamlanmasından sonra yürürlüğe girer.