Yönetmelik

BÖLÜM I

GENEL HÜKÜMLER

 

Yetki

 

Madde 1- Bu yönetmelikler DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ MENSUPLARI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI (MET-VAK) senedinin 20 inci maddesi hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

 

Amaç

 

Madde 2- Bu yönetmelik Vakıf Senedinin ilgili maddelerinde belirtilen üyelik aidatlarının toplanması, üyelikten ayrılma, emeklilik, malulen emeklilik, ölüm, doğal afet, burs ve kredi yönetmelikleri esaslarını belirler.

 

Kapsam

 

Madde 3- Bu yönetmelik; Vakıf Senedine göre üyeliklerini devam ettiren üyelerin, aidat toplanması, üyelikten ayrılma, üyeliğin sona ermesi, emeklilik, malulen emeklilik, ölüm, doğal afet, burs yardımlarını ve ihtiyaç kredilerine ilişkin hükümleri kapsar.

 

Hukuki Dayanak

 

Madde 4- Bu yönetmelik Vakıf Senedinin 32 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

Madde 5- Vakıf: DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ MENSUPLARI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI (METVAK) ,

Üye: DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ MENSUPLARI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI (METVAK) üyelerini,

 

Yönetim Kurulu: DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ MENSUPLARI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI (METVAK) Yönetim Kurulunu ifade eder.

 

BÖLÜM II

ÜYE AİDATLARININ TOPLANMASI, ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÜYELİĞİN SONA ERMESİ USUL VE ESASLARI

 

Üyelik Aidatlarının Toplanması

 

Madde 6

 

a) Üyelik aidatı gerektiğinde Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun onayı ile yeniden tespit edilir. Üye; her mali yılbaşındaki emekli müktesebine esas brüt aylığının (sosyal haklar ve tazminatlar ile vekâlet ücreti hariç) yüzde beşini vakıf merkezinin bulunduğu Ankara’daki vakfın banka hesaplarına yatırarak her ay dekontları Vakıf Yönetim Kuruluna göndermekle sorumludur.

 

b) Giriş aidatı 5 TL olup hiçbir şekilde iadeye konu edilemez. Birinci derece şehit ve gazi yakınları ile engelli üyelerden giriş aidatı alınmaz.

 

c) Daha önce üye olup çeşitli sebeplerle üyelikten ayrılan veya istifa eden kişiler tekrar üye olmak istediklerinde giriş aidatı ödemezler.

 

d) Emekli olan veya Vakıftan çeşitli nedenlerle ayrılan Kurucu üyeler, en düşük aidat ödeyen üyenin aidat miktarının 1/20 si kadar her ay veya o yıl içerisinde 12 ayın karşılığı miktarı, karşılayacak bağış yapmaz ise Genel Kurul üyeliği düşer. Kurucu üyeliği devam eder.

 

e) Üye aidatları ait olduğu ayın son gününe kadar yatırılmadığı takdirde aylık %2 oranında gecikme cezası uygulanır. 1 Eylül 2020 tarihinden önceki eksik aidat borçlarının ödenmesi kabul edilmez, ödenmeyen aylar toplam üyelik süresi ve yıllık kâr payı hesaplamalarında dikkate alınmaz.

 

f) Aidat ödemeleri Vakıf tarafından üyenin hesabından kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilmesi durumunda, herhangi bir neden ile yapılamayan kesintilerden Vakıf sorumlu tutulamaz. Üye kontrollerini internet üzerinden yaparak borcunu zamanında ödemek ile yükümlüdür.

 

Üyelikten Ayrılma ve Üyeliğin Sona Ermesi

 

Madde 7

 

a) Vakıf üyeleri 1 ay öncesinden yazılı olarak haber vermeleri şartı ile vakıf üyeliğinden ayrılabilirler.

 

b) Üyelik aidatını bir takvim yılı içerisinde 4 ay ödemeyenlerin üyelikleri tebligata lüzum kalmadan sona erer.

 

c) Vakıf senedine aykırı hareket edenler, vakıf içerisinde huzursuzluk yaratarak vakıf faaliyetlerini engelleyenler ve üyelik aidatlarını geçerli mazeretleri olmadan düzenli ödemeyenler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Ancak; 12 ay ile sınırlı olmak ve belgelemek şartıyla ücretsiz izin, askerlik, açığa alınma, kurum izniyle aylıksız olarak yurtdışı görevi, kamu görevine son verilme halleri geçerli mazeretler olarak sayılacaktır. Bu durumdaki üyeler kaldıkları yerden aidat yatırmaya devam ederek üyeliklerine devam edebilirler. Bunların geçmiş dönem borçları tahsil edilmez ve üyeliklerine sayılmaz.

 

d) Vakıf üyeliğinden çıkarılanlar, bir ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde üyeliği sona erer. Yapılan itirazlar Yönetim Kurulu tarafından ilk Genel Kurula getirilir ve üyelerin durumu Genel Kurulda kesinleşir.

 

e) Her ne sebeple olursa olsun vakıf üyeliğinden istifa eden veya üyelikten çıkarılanlardan;

 

1) Üyelik süresi otuz altı aydan az olan üyelere herhangi bir ödeme yapılmaz.

 

2) Üyelik süresi 36 ay (otuz altı ay dahil) ile altmış ay arasında (60 ay dahil) olanlara birikmiş aidatlarının yüzde ellisi,

 

3) Üyelik süresi altmış bir ay ile yüz yirmi ay (yüz yirmi ay dahil) arasında olanlara birikmiş aidatlarının yüzde yetmiş beşi,

 

4) Üyelik süresi yüz yirmi aydan fazla olanlara birikmiş aidatlarının tamamı faizsiz olarak ödenir. Geçmiş borcu varken istifa eden veya üyelikten çıkartılan üyelerin geri ödemeleri hesap edilirken borçlu olduğu aylardan gecikme cezası alınmaz ve borçlu olduğu aylar üyelik süresinden sayılmaz.

 

f) Bu madde kaldırılmıştır.

 

g) Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından üyeye ödeme için sıra numarası tahsis edilir. Yönetim Kurulu ödeme için sıra olması halinde sıra listesini üyelerle paylaşmakla mükelleftir. Ödemeler mücbir sebepler ve vakfın ödeme gücü de göz önüne alınarak müracaat sırasına göre ve defaten yapılacak olup, beklenilen süre için herhangi bir gecikme faizi ödenmeyecektir.

 

BÖLÜM III

EMEKLİLİK, MALULEN EMEKLİLİK, ÖLÜM, DOĞAL AFET YARDIMLARI İLE BURS VERME USUL VE ESASLARI

 

Emeklilik Yardımı, Yardıma Hak Kazanma

 

Madde 8

 

a) Emeklilik ve malulen emekli yardımından, vakıftaki üyeliği 10 (120 ay) yılını dolduranlar yararlanırlar. Emeklilik ve malulen emeklilikte SGK’nun emeklilik ile ilgili koyduğu şartlar aranır.

 

b) Vakıftan emeklilik yardımına hak kazanan üyeler en son tamamlanan takvim yılında hesaplanan kâr payı ve birikimlerini alarak emekli olurlar. Emekli olduğu yılın kâr payını da almak isteyen üyeler, o yılın sonuna kadar en son ödedikleri aidat oranında aidatlarını ödemeye devam ederler ve yılsonunda hesaplanacak kâr payını da içeren emeklilik yardımına hak kazanırlar.

 

c) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik olduğu halde Vakıftaki üyelik süresini 10 yıla (120 ay) tamamlamayanlar Vakıftaki üyelik süresini 10 yıla tamamladığında (en az 120 ay aidat ödemiş olan) hak ettiği emeklilik yardımı ödenerek vakıfla ilişiği kesilir. Bu durumdaki üyeler Vakıftaki emeklilik süresini doldurana kadar aylık olarak o yılın Ocak ayının en düşük ve en yüksek aidat tutarının ortalamasını ödemekle yükümlüdür.

 

 

Emeklilik Yardım Miktarı ve Ödeme Süresi

 

Madde 9- Vakıftan emeklilik yardımına hak kazanan üyelere emeklilik yardımı ödemesi yapılır.

 

a) Emeklilik yardımlarının karşılanması için “emeklilik fonu” oluşturulur ve vakfın cari yıldaki net kazancından bu fona pay ayrılır.Fon payı bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk yıl (2019) sonunda % 30 sonraki yıllarda ise net kazancın 1/3’ü olarak hesaplanır. Emekli sayısındaki ve vakfın yükümlülük tutarındaki değişimlere göre yönetim kurulu bu oranı artırmaya ya da eksiltmeye yetkilidir.

 

b) Vakıftan emeklilik yardımına hak kazanan üyelere; ödediği aidatların toplamı ve yıllık kâr paylarından oluşan birikimleri “Emeklilik yardımı” olarak verilir.

 

Emeklilik yardımı = Teminat + Aidat ve kâr payları birikimi

 

Aidat ve kâr payları birikimi: Genel kurul sonrasında, üyenin aidat birikimleri ve ona göre alacağı kâr paylarının toplamı

 

Vakıf üyelerinin 01.11.2018 tarihine kadar üyelikleri süresince ödedikleri aidatlar, üyelik süresine göre hesaplanacak katsayı ile çarpılarak teminat altına alınır ve emekliliğinde üyelere ödenmek üzere dondurulur.

 

Teminat = Üyenin toplam aidatı x Teminat çarpanı

 

Teminat çarpanları Tablosu:

 

Üyelik Süresi (Ay)

1-24

25-48

49-72

73-96

97-120

121ve Üzeri

Teminat Çarpanı

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

 

Teminat: Her üyenin ödediği toplam aidatın üyelik süresine göre belirlenen çarpanla hesaplanarak dondurulan kazancı.

 

Teminat çarpanı: Üyelik süresine göre hesaplanan ve 1.5 - 2 arasında değişen değer.

 

c) Kar payı; Vakfın cari yılsonundaki net kazancından (bakiyeden) cari yıl aidatları toplamı çıkarılarak bulunan tutar, her yıl kâr payı olarak dağıtılır.

 

Hesaplamada kullanılacak formül:

 

Dağıtılacak miktar = Vakfın cari yıl içindeki net kazancı - Cari Yıl Toplam aidat tutarı

 

Kâr payı çarpanı = Dağıtılacak miktar / Cari Yıl Toplam aidat tutarı

 

Kâr payı = Kâr payı çarpanı x Kişinin cari yıl aidat toplamı

 

ç) Yardıma hak kazanan üyelerin emeklilik yardımı işlemleri üyenin yazılı başvurusu veya Yönetim Kurulunun resen kararıyla başlar. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından üyeye ödeme için sıra numarası tahsis edilir. Yönetim Kurulu ödeme için sıra olması halinde sıra listesini üyelerle paylaşmakla mükelleftir. Ödemeler mücbir sebepler ve vakfın ödeme gücü de göz önüne alınarak müracaat sırasına göre ve defaten yapılacak olup beklenilen süre için herhangi bir gecikme faizi ödenmeyecektir.

 

Malulen Emeklilik Yardımı

 

Madde 10

 

a) Madde-12’de öngörülen rakam kadar malullük yardımı yapılır. Üye vakıfta 10 yılını tamamlamadıysa; üyelikten ayrılmak istemesi halinde yatırmış olduğu aidat tutarı nemasız olarak defaten ödenir. İlaveten Madde-12’de kişinin kendisi için öngörülen rakam kadar malullük yardımı yapılır.

 

b) Yardıma hak kazanan üyelerin malulen emeklilik yardımı; Yönetim Kurulu kararının alınmasını müteakip en geç 3 ay içerisinde üyeye ait banka hesap numarasına defaten yatırılır.

 

Ölüm Yardımı Yardıma Hak Kazanma

 

Madde 11- Üyeliği devam ederken vefat eden vakıf üyeleri ile 657 sayılı Kanunun 208 inci maddesinde açıklanan eş ve çocuklarının vefatı halinde yardıma hak kazanır.

 

Yardımın Miktarı

 

Madde 12- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun ölüm yardımıyla ilgili esasları uygulanır.

 

Ödeme Sekli ve Süresi

 

Madde 13- Vefat eden üyenin yakınlarının Veraset İlamıyla veya gaiplik kararıyla birlikte Vakfa başvurmalarıyla işlemler başlatılır. Yapılacak ödemeler yasal mirasçılara payları oranında ayrı ayrı yapılacağı gibi kanuni mirasçıların noter kanalıyla yetkili kıldığı kişi veya kişilere de yapılabilir. Yapılacak yardım;

 

a) Üye tarafından ölüm beyannamesi tanzim edilmişse beyannamede belirtilen oranlarda,

 

b) Üye tarafından ölüm yardım beyannamesi verilmemiş veya usulüne uygun tanzim edilmemiş ise kanuni mirasçılarına, en geç 30 gün içerisinde ödenir. Ödeme ölüm tarihindeki esaslara göre yapılır.

 

Ölüm Beyannamesi Tanzimi ve Muhafazası

 

Madde 14

 

a) Ölüm yardım beyannamesi, üye tarafından üyelik için başvurduğu tarihte veya sonra düzenlenir. Bu beyannamede ölüm yardımının kimlere ve hangi oranlarda ödeneceği yazılı olarak beyan olunur.

 

b) Üye, imzaladığı beyanını kapalı zarf içeresinde vakfa teslim eder.

 

c) Usulüne uygun tanzim edilmeyen beyannameler geçersizdir.

 

d) Üye Ölüm Yardım Beyannamesini istediği takdirde değiştirebilir.

 

e) Üye Ölüm Yardım Beyannamesi kapalı zarf içerisinde üyelik dosyasında saklanır.

 

Ödeme Kararının Alınması

 

Madde 15- Üyenin ölümü halinde ölüm yardım beyannamesi zarfı Vakıf Yönetim Kurulunun huzurunda açılır. Beyan olunan hak sahiplerine, ölüm yardımları hakkında gerekli işlemler yapmak üzere tebligat yapılır.

 

Her ne sebeple olursa olsun ölen üyenin vakıfta ölüm beyannamesi bulunmaması beyannamede yazılı kişi yâda kişilerin ölmüş olmaları yâda vesayet altında bulunmaları halleri ile beyannamede hak sahibi olarak gösterilen kişilerin adreslerinin tespit edilmemesi durumunda ilgili kanun uyarınca işlem yapılır.

 

Doğal Afet Yardımı

 

Madde 16 – Yasalarla tarif edilmiş ve genel hayata etkili doğal afete (yangın, deprem, sel, su baskını, heyelan vb.) maruz kalarak konutları zarar gören üyeler (bir kereye mahsus) yardıma hak kazanır.

Bu yardımın miktarı üyenin doğal afete maruz kaldığı tarihteki asgari ücretin net tutarını geçemez. Yardımın yapılabilmesi için üyenin doğal afete uğradığını gösterir resmi evraklarını ve başvuru dilekçesini Vakıf merkezine ulaştırması şartı ile değerlendirmeye alınır.

 

Burs Verilmesi

 

Madde 17- Aidatlarının son 18 ayını ve varsa kredi borçlarını düzenli yatırmış her bir üyenin yükseköğrenim gören çocuklardan birine 7 (yedi) ay süreyle bir defaya mahsus olmak ve bir yükseköğrenim kurumuna devam ettiğini belgelemesi şartıyla;

 

a) Bursun miktarı her öğretim yılı başında Yönetim Kurulunca belirlenir. Toplam burs tutarı bir önceki yılın toplam aidat geliri toplamının yüzde beşini, tek bir öğrenci için ise asgari ücretin net tutarının yüzde 8,3’ ünü geçemez.

 

b) Burs talebinde bulunan üyelerin müracaat şekilleri ve istenilecek belgeler Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenir.

 

c) Bursun verilip verilmeyeceğine vakfın mali imkânları da göz önünde bulundurularak Vakıf Yönetim Kurulunun takdirindedir. Yönetim Kurulu geçici olarak burs vermeyi durdurabilir, burs miktarını azaltabilir veya burs verilecek öğrenci sayısını sınırlandırabilir. Sınırlama kriterlerini Yönetim Kurulu belirler.

 

d) Yalan ve yanlış bilgi verenlerin bursu iptal edilir. Yapılan ödeme kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.

 

e) Yükseköğrenim giriş sınavında ilk 1000 arasına giren üye çocuklarına (daha önce burs hakkını başka çocuğu için kullanmış olsa bile) , bir burs miktarı ilave burs yardımı ödenir.

 

BÖLÜM IV

İHTİYAÇ KREDİSİ USUL VE ESASLARI

 

Kredi Miktarı ve Uygulanacak Geri Ödeme Katsayısı

 

Madde 18

 

a) Kullanılabilecek kredi miktarı üst limiti 20.000 TL dir, kefilsiz olarak kredi kullanılabilir. Yönetim kurulu bu limiti yılda bir kez artırmaya ya da eksiltmeye yetkilidir. Müracaatlar kredi talep formu ve maaş bordroları ile birlikte yapılır.

 

b) Vakıfça verilecek kredilere uygulanacak geri ödeme katsayısı yılda 2 defayı geçmeyecek şekilde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

c) Krediler en az 1, en çok 24 ay süre ile verilir.

 

d) Kredi geri ödemeleri aylığa tekabül eden geri ödeme katsayısına göre hesaplanarak tahsil edilir.

 

e) Kredi kullanan üye vakıf üyeliğinden ayrılsa bile kredi taksitlerini vadesinde ödemek zorundadır.

 

Kredilerden Yararlanma Şartları

 

Madde 19- Bu yönetmelikte belirtilen ihtiyaç kredisinden yararlanmak için;

 

a) En az 18 aylık vakıf üyesi olmak,

 

b) Üyelik aidatını kesintisiz ödemiş olmak ve maaşında haciz kesintisi bulunmamak,

 

c) Üyeler Vakıfça hazırlanmış başvuru sözleşmesini ve Yönetim Kurulu tarafından istenen diğer belgeleri hazırlayarak elden veya resmi posta yoluyla başvuracaklardır.

 

d) Her üye kendi adına kredi kullanacaktır ve başvurusu müspet sonuçlanan üyeye ödeme yapılırken kredi mutlaka başvuru sahibinin adına açılmış hesap numarasına yapılacaktır.

 

e) Vakıf Kredilerin ödenmesi, takibi vb. çeşitli aşamalardaki EFT, havale ücretleri, kırtasiye masrafları vb. sair giderler için 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri ile sınırlı olmak üzere masraf alabilir.

 

f) Her üyenin açıkta tek bir kredi hesabı olacaktır. Üye yeni kredi kullanmak istediğinde önceki kredisini kapattıktan sonra veya yeni kredisinden mahsup edilerek ödeme yapılacaktır.

 

g) Kredi kullanan üyeler üyelikleri süresince sadece 2 (iki) kere borç yapılandırması yapabilirler.

 

Kredi Başvurusunda Öncelik ve Sıra

 

Madde 20

 

a) Kredi ödemelerinde öncelik, 19 uncu maddede belirtilen şartlara haiz ve aynı maddenin c bendinde göre başvuru yapanların üyelik süresi yüksek olandan (aidatlarını kesintisiz ve tam ödemiş ile üyeliği önce kabul edilenden) başlamak esastır.

 

b) Kredi için yapılan müracaatlar değerlendirildikten sonra vakfın mali durumu dikkate alınarak ödemesi yapılır.

 

c) Ödemelerde vakfın mali durumu dikkate alınacağından kredi talebinin çok olması durumunda Vakıf Yönetim Kurulunca yapılan sıralama takip eden aylara aktarılabilir.

 

d) İhtiyaç kredisinden yararlananlar kredi borcunu bitirdiği tarihten itibaren tekrar aynı krediden yararlanır. Ancak öncelik hiç kredi almayanlara aittir.

 

e) Vakıf senedinin 5 inci maddesinin (g) fıkrasında bahsedilen tabi afetlere maruz kalan veya kaza geçiren vakıf üyelerine normal afet yardımının dışında ihtiyaç kredisi de ayrıca verebilir. Bu kredi ödemesinde sıra ve süre aranmaz.

 

Kredilerin Geri Ödenmesi

 

Madde 21

 

a) Üyelerce alınan kredilere ait taksitler takip eden ayın 15 ila 25 i arasında vakfın belirleyeceği hesaplara yatırılır.

 

b) Aylık ödeme taksitleri 3 ay ödenmeyen üyelerin geriye kalan bütün taksitleri ödenir hale gelir ve bu para borçludan istenir. Ödemenin yapılmaması halinde icra yolu ile tahsili cihetine gidilir.

 

c) Kredi ödemelerinin zamanında yapılmaması halinde, kredi borcunun bittiği tarihten itibaren 2 yıl geçmedikçe, zorla tahsili halinde ise o üyeye bir daha hiçbir şekilde kredi verilemez.

 

d) Kredi taksitlerinde gecikme olması halinde 18.b maddesinde ki aylık geri ödeme katsayısının 2 (iki) katı oranında gecikme cezası ayrıca uygulanır.

 

e) Vakıftan emekli olan, istifa eden veya çıkartılan üyenin alacakları, o üyenin ödeme sırası geldiğinde; varsa kalan kredi borcu düşülerek ödenir. Üye ödeme sırası gelinceye kadar kredi taksitlerini zamanında ödemekle yükümlüdür. Ödemediği taktirde 18.b maddesinde belirtilen oranda gecikme cezası uygulanır.

 

f) Zamanında yatırılmayan veya eksik yatırılan kredi taksitleri daha sonra toplu olarak yatırıldığında, mahsuplaşma yatırılmayan veya eksik yatırılan ilk taksit tarihinden başlar.

 

g) Kredi geri ödemeleri Vakıf tarafından üyenin hesabından kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilmesi durumunda, herhangi bir neden ile yapılamayan kesintilerden Vakıf sorumlu tutulamaz. Üye kontrollerini internet üzerinden yaparak borcunu zamanında ödemek ile yükümlüdür.

 

Kredi Limitlerinin ve Faiz Oranlarının Değişimi

 

Madde 22- Krediden yararlanmış olan üyenin kullanmış olduğu kredi limitinde ve faiz oranında daha sonradan değişiklik olması hallerinde bu azalma veya çoğalmalar kredi almış üyeye yansımaz.

 

BÖLÜM V

SON HÜKÜMLER

 

Yürürlük

 

Madde 23- Bu yönetmelikte yapılan değişikliklerVakıf Genel Kurulunun onayını takiben yürürlüğe girer.

 

Uygulama

 

Madde 24- Bu yönetmelikleri Yönetim Kurulu uygular. Hüküm bulunmayan hallerde genel hukuk hükümleri uygulanır.

 

Yürütme

 

Madde 25- Bu yönetmelikler Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 

Geçici Maddeler

 

Geçici Madde1- Daha önce vakfa üye iken, üyeliği düşen ve ödeme sırasında bekleyen çalışanlar, 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren 1 yıl içinde başvurmaları halinde tekrar üyeliğe kabul edilirler ve kaldıkları yerden üyelikleri devam eder.

 

 

Geçici Madde 2-2021 yılı Ocak ayının sonuna kadar Madde-9 (ç) bendi uyarınca her türlü emeklilik yardımı ödemesi durdurulur.

 

Geçici Madde 3- Mevcut üyelerin yatırımlarının korunması ve ödeme dengesinin sağlanabilmesi için,1 Eylül 2020 tarihinden itibaren Haziran 2022 tarihine kadar, istifa ödemeleri ayda bir üye olacak şekilde yapılır. Mevcut ödeme sırası buna göre yeniden düzenlenerek bekleyenlere bildirilir. Şahsı veya bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri ağır kaza geçiren, Kanser, Verem, Akıl Hastalıkları gibi rahatsızlığı heyet raporu ile belgelendirilenler başvurmaları halinde Yönetim Kurulunda değerlendirildikten sonra ayrıca sıraya alınarak ayda bir üye olarak ödeme yapılabilir.

 

Geçici Madde 4- Emeklilik ödemelerinin başlayacağı Şubat 2021 tarihinden itibaren ödeme sırasında bekleyen ya da yeni emekli olacak olan üyeler isterlerse sadece biriken aidat toplamı tutarlarını almak suretiyle sıra beklemeden ödemelerini alabilirler. Bu ödemeler için gereği halinde cari yılda emeklilik fonuna aktarılan tutara %10 oranında ilave artırılabilir.

 

Geçici Madde 5- Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra,bir defaya mahsus olmak üzereüyelikte 18 ayını dolduran üyelerden evlenenlere; 4 aidatı, yeni çocuğu olanlara; 2 aidatı tutarında evlilik ve çocuk yardımı ödenir.

 

Geçici Madde 6- 2021 yılı Ocak ayında aidat artışı yapılmayacak, 2020 yılındaki üye aidatları bir sonraki Genel Kurul’a kadar geçerli olacaktır.

 

Geçici Madde 7- Daha önce giriş aidatı ödeyen ve üyeliği devam eden üyelerin birikimlerine 2020 yılı sonunda, bir aidatı tutarında ilave yapılır.